QRCode

流量係數

discharge coefficient

張錦裕
2002年12月
力學名詞辭典

名詞解釋:  流量係數(無因次)Cd定義為      其中Qactual是流體在一個管路中實際的體積流率,而Qideal是忽略管路中的摩擦效應,利用 Bernoulli 理論所計算出的理論體積流率。流量係數是用以調整 Bernoulli 理論所預估的體積流率之誤差,0<Cd<1。流量係數一般為流場之雷諾茲數(Reynolds number)及管路幾何形狀之函數,必須用實驗來決定其數值大小。

流量係數

discharge coefficient

discharge coefficient 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
食品科技
discharge coefficient 排放係數,放電係數
學術名詞
化學名詞-化學術語
discharge coefficient 流量係數;放電係數
學術名詞
畜牧學
discharge coefficient 排放係數;放電係數
學術名詞
航空太空名詞
discharge coefficient 排放係數
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
discharge coefficient 排放係數
學術名詞
地球科學名詞-水文
discharge coefficient 流量係數
學術名詞
土木工程名詞
discharge coefficient 流量係數
學術名詞
電力工程
discharge coefficient 放電係數,排放係數,流量係數
學術名詞
力學名詞
discharge coefficient 流量係數
學術名詞
計量學名詞
discharge coefficient 排放係數;放電係數
學術名詞
化學工程名詞
discharge coefficient 排放係數
學術名詞
電機工程
discharge coefficient 放電係數;排放係數;流量係數
學術名詞
機械工程
discharge coefficient 排放係數
學術名詞
電子計算機名詞
discharge coefficient 放電係數
流量係數 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
農業機械名詞
流量係數 flow coefficient
學術名詞
地質學名詞
流量係數 coefficient of discharge
學術名詞
水利工程
流量係數 Coefficient of discharge
學術名詞
航空太空名詞
流量係數 coefficient of discharge
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
流量係數 flow coefficient
學術名詞
地球科學名詞-地質
流量係數 coefficient of discharge
學術名詞
地球科學名詞-水文
流量係數 discharge coefficient
學術名詞
海洋地質學
流量係數 coefficient of discharge
學術名詞
土木工程名詞
流量係數 discharge coefficient
學術名詞
力學名詞
流量係數 discharge coefficient
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
流量係數 flow coefficient
學術名詞
計量學名詞
流量係數 flow coefficient
學術名詞
海洋科學名詞-造船工程
流量係數 flow coefficient
學術名詞
造船工程名詞
流量係數 flow coefficient
學術名詞
電機工程
流量係數 flow coefficient
學術名詞
機械工程
流量係數 coefficient of discharge
學術名詞
機械工程
流量係數 flow coefficient

引用網址: