QRCode

簡單音源

Simple Sound Source

謝勝己
2002年2月
環境科學大辭典

名詞解釋:  在一均勻介質中,聲音經傳播出去之後,即形同被吸收,不再有回音的音場中,聲音均勻的向所有方向輻射,稱為簡單音源。

簡單音源

Simple Sound Source

Simple Sound Source 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
物理學名詞-聲學
simple sound source 簡單聲源
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
simple sound source 單聲源
學術名詞
電機工程
simple sound source 單聲源
簡單音源 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: