QRCode

葉面積指數

Leaf Area Index; LAI

謝勝己
2002年2月
環境科學大辭典

名詞解釋:  一定土地面積上植物葉面積總和與該土地面積之比。

葉面積指數

Leaf Area Index; LAI

Leaf Area Index; LAI 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
葉面積指數 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
葉面積指數 leaf area index (LAI)
學術名詞
生物學名詞-植物
葉面積指數 leaf area index{=LAI}
學術名詞
生物學名詞-植物
葉面積指數 LAI{leaf area index}
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
葉面積指數 LAI{leaf area index}
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
葉面積指數 leaf area index{=LAI}

引用網址: