QRCode

去除效率

Removal Efficiency

陳文華
2002年2月
環境科學大辭典

名詞解釋:  控制設備去除之污染物量(進入控制設備之污染物量減去流出控制設備之污染物量)除以進入控制設備之污染物量。

去除效率

Removal Efficiency

Removal Efficiency 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
removal efficiency 移除效率
學術名詞
電機工程
removal efficiency 移除效率
學術名詞
機械工程
removal efficiency 去除效率
學術名詞
電子工程
removal efficiency 移除效率
去除效率 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
機械工程
去除效率 removal efficiency

引用網址: