QRCode

題名

周愚文
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  題名又稱雁塔題名。據唐劉禹錫〔嘉話錄〕載:「慈恩題名,起自張莒本於手中閑游,而提其同年人,因為故事。」五代王定保〔唐撫言〕稱,進士題名,自神龍以後,過關宴(即曲江會)後,率皆期集於慈恩塔下題名。又云:「神龍以來,李園宴後,皆於慈恩塔下題名。同年中推一善書者紀之。他時有將相,則朱書之。及第後知聞,或過未及第時題名處,則為添『前』字。」又宋錢易〔南部新書〕云:「韋肇初及第,偶於慈恩塔下題名,後進慕效之,遂成故事。」宋高承〔事物紀原.學校貢舉部〕亦謂,宋制,進士中第,必賜名於桂籍堂,其事以唐人題名慈恩塔寺為始。而明王三聘〔古今事物考.學科〕則載,明朝於國子監立石題名。清因之。

題名

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
題名 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: