QRCode

謄錄

周愚文
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  謄錄為宋代科舉防禁舞弊措施之一,即將應試舉子試卷命人重新抄謄一遍,使閱卷官無法辨其字跡,以收防禁之效;此法明、清因之。   宋制,據〔續資治通鑑長編〕,真宗大中祥符八年(1015),省試始置謄錄院,令封彌印官封所試卷付之,集書吏錄本,諸司供帳,內侍二人監督。命京官二人校對,用兩京奉使印訖,復送封印院,始送知舉官考校;其後,解試亦用此法(參見「糊名」)。   宋吳曾〔能改齋漫錄〕「糊名考校」條載,取士至仁宗,始有糊名考校之律(按指解試),雖號至公,然尚未絕其弊。其後袁州人李夷賓上言,請別加謄錄,因著為令;而後識認字體之弊始絕。   明制,據〔明史‧選舉志〕,考試用墨,謂之墨卷;謄錄用硃,謂之硃卷。清沿之。

謄錄

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
謄錄 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: