QRCode

戴聖

程運
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  戴聖為〔小戴禮記〕之作者,與戴德、慶普,同學〔禮〕於后蒼,由是〔禮〕有大戴、小戴、慶氏之學。(參見「戴德」)   戴聖係戴德之侄,聖取舊記四十九篇,傳揭榮,即今之〔小戴禮〕,蓋當時各以己意選取,故篇目有與〔大戴禮〕相同者。後劉歆倡說古文,立〔周禮〕為博士,助王莽篡漢,故東漢光武帝廢古文,且後世今文家直以漢代古文經典皆為劉歆偽造,此乃矯枉過正之病。   戴聖世稱小戴,以博士參與石渠觀經學之討論;慶普則為東平太守。東漢初,二戴俱立於學官,慶氏則未立為博士。

戴聖

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
戴聖 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: