QRCode

蔽塞之禍

俞懿嫻
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  蔽塞之禍一辭見於〔荀子‧解蔽篇〕,是指因心知障蔽導致災禍。蔽塞包括人心之蔽、人君之蔽、人臣之蔽以及學說之蔽。根據荀子學說,「道」是萬事萬物的總體全象,一般人往往拘泥一偏之見,不識大體,因而心中蔽塞。〔解蔽篇〕說:「凡人之患,蔽於一曲,而闇於大理」,「故為蔽:欲為蔽,惡為蔽;始為蔽,終為蔽;遠為蔽,近為蔽;博為蔽,淺為蔽;古為蔽,今為蔽。凡萬物異則莫不相為蔽,此心術之公患也。」心知蔽塞或出於私心偏好,或出於厭惡排斥;或者由於以為時間有開始有終結;或者由於以為空間距離有遠有近;或因個人知識過於駁雜,或者過於膚淺;或因泥古,或因騖新。總而言之,只要是拘泥偏執於萬物的差異,就會造成認知上的障蔽,使人無法識得宇宙萬物的總體全象,這就是「人心之蔽」。   其次君主因個人私情私欲,以私害公,不識大體,即是所謂「人君之蔽」。荀子舉例說夏桀殷紂因寵信妹喜、妲己,以致不知關龍逢、微子啟的忠心。於是「群臣去忠而事私,百姓怨悱而不用,賢良退處而隱逃,此其所以喪九牧之地,而虛宗廟之國也。桀死於亭山,紂懸於赤旆;身不先知,人又莫之諫,此蔽塞之禍也。」人君一旦以私害公,則百姓怨懟,賢良遁逃,無人敢犯顏直諫,終至亡國喪命,桀紂可說是人君因蔽塞而招致禍害最顯著的例證。   若人臣蔽於私欲,陰謀害人,也難免速禍招罪,是所謂「人臣之蔽」。荀子舉例說宋康王的臣子唐鞅,因蔽於個人權力慾,使賢相載驩被逐至齊國;晉靈公庶子奚齊為奪儲君之位,謀害太子申生。結果「唐鞅戮於宋,奚齊戮於晉。逐賢相而罪孝兄,身為刑戮,然而不知,此蔽塞之禍也。」身為人臣,貪鄙爭權,必遭蔽塞之禍。   最後不同學派的學者,往往堅執一端,以偏蓋全,導致學說之蔽。如墨子的學說,只重功利實用,不知人文陶冶的價值;宋鈃主張人情欲寡,卻不知人性本貪得;慎到只知重法治,不知尚賢;申不害只知重權勢,不知知識智慧也很重要(申不害認為智者若無權勢,尚須接受有權勢的愚人的支配);惠施只顧玩弄言辭,而無視於言辭僅為實物的象徵符號;莊子只知崇尚自然而不知人為價值。上述各家學說,皆出於對整個道體的部分偏執,難免蔽於一曲;〔解蔽篇〕說:「曲知之人,觀於道之一隅而未之能識也,故以為足而飾之。內以自亂,外以惑人;上以蔽下,下以蔽上,此蔽塞之禍也。」即謂執持一偏之見的人,片面地認識整全道體而不自知,反而以為自身學說周全完備,加以炫耀。如此自身錯亂,進而蠱惑別人,無論身處何種地位,皆可因蔽塞而招災速禍。

蔽塞之禍

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
蔽塞之禍 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: