QRCode

區大倫

程運
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  區大倫字羅陽,號孝光,明廣東高明人。萬曆十七年(1589)進士。官南京戶部侍郎,時魏忠賢當政,大倫彈劾無所避,奪職歸。萬曆四十三年,任高要蓮山書院山長。   大倫為學主抑狂進狷,以明明德為治學宗旨。所著書有〔端溪日錄〕、〔詩稿〕、〔崇正闢邪錄〕、〔江門遊稿〕、〔江州存稿〕等。

區大倫

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
區大倫 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: