QRCode

風雅頌

陳章錫
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  風雅頌指〔詩經〕的體裁分類,風係由各地方采集而來,分十五國編纂,包括採自周公、召公采邑的周南、召南;另有邶、鄘、衛、王、鄭、齊、魏、唐、秦、陳、檜、曹、豳十三國的民間歌謠,共計一百六十篇,大致以周代王化所及的黃河流域為中心,而長江流域的吳、楚二國則無風。采詩之制度據〔漢書.藝文志〕云:「孟春之月,行人振木鐸徇于路以采詩,獻之太師,比其音律,以聞於天子。」可知國風本係徒歌,後以合樂。采詩的目的係提供周天子作為施政參考,故〔詩經.毛序〕云:「上以風化下,下以風刺上,主文而譎諫,言之者無罪,聞之者足以戒,故曰風。」唯至東周後王室漸衰,采詩之制遂廢,如〔孟子.離婁下〕說:「王者之跡熄而詩亡,詩亡然後春秋作。」故詩最晚至春秋之初。總之,風有諷刺之義,亦有風土、諷誦之義,是真正的鄉土之音,代表平民文學。   其次,雅是周代最通行之樂,公認為正聲,據〔詩經.毛序)云:「雅者,正也,言王政之所由廢興也。政有小大,故有小雅焉,有大雅焉。」小雅用於宴饗賞勞群臣,內容說到樂得賢者,養育人才,計七十四篇。大雅用於朝會,談到蒙受先王福祿,尊祖配天,醉酒飽德之旨,計三十一篇。雅是士大夫文學,不似風僅就一國而言,而雅就全天下言,為王者偏覽天下之志,總合四方之風所制作。   頌是祭祀用的舞詩。據〔詩經.毛序〕說:「頌者,美盛德之形容,以其成功告於神明者也。」包含周頌、魯頌、商頌,共四十篇。內容係贊述祖德的光輝,用來啟迪後人景仰,是一種廟堂文學。雅著重歌辭,頌更注重音節及舞容,文辭反而古奧簡略,尤以周頌的文辭簡古為較佳。是期望在不言之教的宗教儀式中,興發人的宗教意識,讓人在返本復始的肅穆情懷中,得到精神的安頓歸依與提攜振拔。

風雅頌

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
風雅頌 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: