QRCode

〔指月錄〕

蔡纓勳
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  〔指月錄〕,書名,凡三十二卷,明朝瞿汝稷(〔明史〕有傳)撰;書成於明萬曆壬寅(1602)年夏五月,全名叫〔水月齋指月錄〕,現收錄於〔卍續藏經〕第一四三冊。   水月一辭,源自〔楞嚴經〕卷二:「如來以手指月示人,彼人因指,當應看月。若復觀指,以為月體,此人豈唯亡失月輪,亦亡其指。」故後世往往以指月一語以警示對文字名相之執著。今作者書名〔指月錄〕,用意亦是取於此,如嚴澂〔刻指月錄發願偈〕所說:「聊憑標月指頭,正見雲開月露,消遙性海之中,當體與佛全同。」   此書的編錄,旨在令學者參究古尊宿之聖言聖業,以期正亂興廢,期挽明末狂禪之弊端。   全書內容,記敘過去七佛、應化聖賢、西天祖師二十八祖、東土六祖及五家七宗至大慧宗杲(1089~1163)等,凡六百五十禪門諸宗匠的法教機緣。   日本臨濟禪僧妙諦〔禪籍志〕卷上曾評此書,應化聖賢篇中的文殊、天親、維摩、善財等不知何時應化中土?其他如未詳法嗣篇的宋太宗、歐陽永叔、高麗元曉、南屏神照等,恐亦是作者杜撰。   此書之刊行 ,明萬曆二十九年(1601),先由嚴澂撰刻指月錄發願偈,次年(1602),瞿汝稷題水月齋指月錄授梓刊行。卷首有萬曆三十年夏五月戊寅之原序,並萬曆二十九年八月初三日吳郡嚴澂之序。   又清朝儒者聶先,號樂讀,撰有〔續指月錄〕二十卷;編述南宋孝宗隆興二年(1164)至清康熙十八年(1679),凡五百餘年,三十八世之禪宗法脈。

〔指月錄〕

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
〔指月錄〕 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: