QRCode

四學制

周愚文
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  「四學制」係指南朝劉宋所設立之玄學、史學、文學及儒學。據〔南史.宋本紀〕,以南朝宋文帝好儒雅,元嘉十六年(439),命丹陽尹何尚之立玄素學(素字據王懋竑〔讀書記疑〕,疑為衍字),著作佐郎何承天立史學,司徒參軍謝元立文學,各聚門徒,多就業者。另據〔宋書.隱逸傳〕,文帝元嘉十五年,徵雷次宗至京師,開館於雞籠山,聚徒教授,置生百餘人。會稽朱膺之、穎川庾蔚之並以儒學監總諸生,稱為儒學館。時國子學未立,帝雅好藝文,使丹陽尹何尚之立玄學,太子率更令何承天立史學、司徒參軍謝元立文學,凡四學。

四學制

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
四學制 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: