QRCode

以文害辭

陳雪麗
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  「以文害辭」出於〔孟子‧萬章上〕,是孟子在回答弟子咸丘蒙的問題時,說人們在讀詩解詩時不要以文害辭,也不要以辭害志,就是不要只就字面解釋,也不要只看一句話就斷定全部意義。文中說:咸丘蒙曰:「〔詩〕云:『普天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣。』而舜既為天子矣,敢問瞽瞍之非臣如何?」孟子回答:「是〔詩〕也,非是之謂也;勞於王事,而不得養父母也。曰:『此莫非王事,我獨賢勞也。』故說〔詩〕者,不以文害辭,不以辭害志;以意逆志,是為得之。」   是說孟子的弟子咸丘蒙引〔詩經〕的話來問孟子,虞舜當了皇帝之後,為什麼父親瞽瞍不能算是他的臣子?孟子告訴咸丘蒙說,原詩的意思並不是這樣,也不適合用在虞舜身上。由此引申說,人們在讀詩解詩時,一定要仔細推敲詩人寫作時的背景、心情、用意等全部,如此才能以最忠於詩人原來意旨的方式來詮釋詩文。千萬不可在一無所知的情況下,單憑詩文表面上寥寥可數的文字就斷章取義、望文生義,那將會扭曲誤解原來辭句蘊涵的精神,使本來凸顯的意旨隱而不顯,不該表達的卻渲染起來。(參見「以辭害志」)例如〔詩經〕中有「周餘黎民,靡有孓遺」,如果只從字面上看,就會相信真的一個人都不剩了。所以以文害辭是錯誤的讀書態度,必須了解全部意義,還要關照有關的事實或資料,徹底了解,才是讀書之道。

以文害辭

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
以文害辭 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: