QRCode

〔少儀外傳〕

方志華
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  〔少儀外傳〕為傳統學塾的蒙學教材;宋呂祖謙撰,共二卷。此書為訓課幼學而作,故取〔禮記.少儀篇〕之名;「少儀」蓋細部禮儀規矩之意。然書中蒐羅先哲之懿行嘉言,又及於立身行己、應世作官之道,所包括的內容與意涵,已超出了灑掃應對進退的末節,故命之曰「外傳」;蓋猶韓嬰引事說詩,自題曰「外傳」之意。撰者於書首自言其旨云:「東萊呂氏曰,後生學問,且須理會〔曲禮〕、〔少儀〕、禮儀等,學灑掃應對進退之事,及先理會〔爾雅〕訓詁等文字,然後可以語上,下學而上達,自此脫然有得,度越諸子也。不如此,則是臘等、犯分、陵節,終不能成。孰先傳焉,孰後倦焉,不可不察也。」全書內容亦貫穿此一主旨,所輯錄之訓誨內容,皆要人反求諸己,誠中以形外,並錄諸儒行誼,以為榜樣,對於各種儀節禮俗,也論辨其是非,以明倫理。

〔少儀外傳〕

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
〔少儀外傳〕 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: