QRCode

五刑

傅元龍
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  「五刑」指墨、劓、剕(或臏)、宮、大辟五種刑罰,據〔白虎通義.五刑篇〕,簡述如次:
1.刑為德之輔:「聖人治天下,必有刑罰何?所以佐德助治,順天之度也。……設刑罰者,明有所懼也。」儒家治國主「德主刑輔」之說,德為施政之本,而刑為輔助工具。而德教以仁義禮智信五常為主,故曰:「五刑者,五常之鞭策也。」
2.五刑的由來:「刑所以五何?法五行也。」大辟法水之滅火,宮者法土之雍水,臏者法金之刻木,劓者法木之穿土,墨者法火之勝金。五刑依五行相剋之理而作,火能變金色,故墨以變其肉;金能刻木,故剕以去其骨節;木能剋土,故劓去鼻;土能塞水,故宮以斷其淫;水能滅火,故大辟以絕其生命。
3.五刑的實施:「五帝畫像,三王明刑。」五帝時代,以德治國,故無肉刑而採象刑,所謂象刑就是使犯者著特殊服飾,以代五刑之執行。如「犯墨者蒙巾,犯劓者以赭著其衣,犯臏者以墨蒙其臏處而畫之,犯宮者履雜屝,犯大辟者布衣無領。」而至堯舜以後,因德衰故三王制肉刑,依刑罰之輕重而分,大辟為上刑,剕、宮為中刑,劓、墨為下刑。至於五刑的執行方式:「墨者,墨其額也,即在臉上刺字;劓者,劓(音一ˋ,即畫去)其鼻也;腓者,脫其臏也,即斷足;宮者,女子淫執置宮中,不得出也,丈夫淫,割去其勢也;大辟者,謂死也。」

五刑

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
五刑 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: