QRCode

大學之教

陳章錫
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  「大學之教」指大學裡的教學,「正業」及「居學」二者應相輔相成。即一方面依照時序,春秋教禮樂,冬夏教詩書,這是正業。另一方面,課外活動也不偏廢,即是居學;以理與事相資,即器見道,將文字學習與實際操作兩相配合,互相驗證。才有成效。   〔學記〕中說:「大學之教也,時教必有正業,退息必有居學。不學操縵,不能安弦;不學博依,不能安詩;不學雜服,不能安禮;不興其藝,不能樂學。故君子之於學也,藏焉,脩焉,息焉,游焉。夫然,故安其學而親其師,樂其友而信其道,是以雖離師輔而不反也。」文中的「操縵」指操作琴弦,是實際的學習;「博依」指實際了解鳥獸、草木、天時、人事之情狀;「雜服」指衣冠、器物、進退、登降之禮數。此三者謂之「藝」,要在學習詩禮之後,課外退息時實際觀察、摹仿,或演習。這些若沒有實際的參照,來引發學生的意趣,就不能安於正業而生翫樂之心,故須藏記於心中,習於行中,在息游之間常存不忘,持守不怠。何況形而上的道理,本就寓存於形而下的器物中;而名物象數中的無窮意味,端賴始終不懈地學習技藝,來釐清其條理,俾能探討詩、禮、樂的精微義蘊。能如是,學習者才有左右逢源之樂,而無艱難煩苦之跡。在內則篤信善道,學有心得,在外則樂於親近師友。終至學有大成,強立而不反。   總上可知,在大學裡依時序教以正業,退息後學有恆守,循序漸進而勤勉不懈,正與〔論語〕所云:「志於道,據於德,依於仁,游於藝。」之意旨相通。

大學之教

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
大學之教 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: