QRCode

〔大雅〕

傅元龍
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  〔詩經〕的雅詩,分為〔大雅〕與〔小雅〕二類,並稱為「二雅」。對於大小雅之區分有不同的說法:〔毛詩序〕從政治的觀點加以解說:「言天下之事,形四方之風,謂之雅。雅者正也,言王政之所由廢興也,政有大小,故有小雅焉,有大雅焉。」朱熹〔詩集傳〕從詩歌之內容加以區分:「以今考之,正小雅,宴饗之樂也;正大雅,會朝之樂,受釐陳戒之辭也。……詞氣不同,音節亦異。」惠周惕〔詩說〕從音樂加以區分:「大、小二雅,當以音樂別之,不以政之大小論也,如律有大、小二呂。」眾說紛紜,迄今仍無定論。   〔大雅〕共三十一篇,有祭祖讌飲的,如〔行葦〕、〔緜〕、〔皇矣〕、〔大明〕、〔既醉〕、〔鳧鷖〕、〔雲漢〕等;有歌頌先王的,如〔文王有聲〕、〔假樂〕、〔泂酌〕、〔卷阿〕、〔韓奕〕等;有周民族之史詩,如〔生民〕、〔公劉〕等;有諷刺的,多為諷刺周厲王及幽王的詩篇,如〔民勞〕、〔板〕、〔蕩〕、〔抑〕、〔桑柔〕等;亦有敘述戰事之詩篇,如〔江漢〕、〔常武〕等。

〔大雅〕

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
〔大雅〕 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: