QRCode

三游論

沈六
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  三游論指游俠、游說、游行三者。據前[漢書.孝武紀]載,荀悅曰:「世有三游,德之賊也。一日游俠,二曰游說,三曰游行。立氣勢作威福,結私交以立強於世者,謂之游俠。飾辨辭設詐謀,馳逐於天下,以要時勢者,謂之游說。色取仁以合時好,連黨類立虛譽,以為權利者,謂之游行。此三游者,亂之所由生也。」荀悅以為三游都非正道,有害於德,敗法惑世,以前帝王治國,都禁止這三種人出現。

三游論

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
三游論 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: