QRCode

人情

陳章錫
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  人情指人所其有的喜怒哀懼愛惡欲等七種情感的統稱。〔禮記.禮運〕中說:「何謂人情?喜怒哀懼愛惡欲,七者弗學而能。」文中說人情有七,〔中庸〕僅有喜怒哀樂四情,〔左傳〕以喜怒哀樂好惡為六情,孫希旦〔禮記集解〕認為:「蓋人值所好則喜,值所惡則怒,得所受則樂,失所愛則哀,而於所怒所哀之將至而未至者則懼,故總之為四,析之則為六 ,又析之則為七也。」依此說,七情中含有可以相通的。〔禮運〕又有:「飲食男女,人之大欲存焉。死亡貧苦,人之大惡存焉。故欲惡者,心之大端也,人藏其心,不可測度也,美惡皆在其心,不見其色也,欲一以窮之,舍禮何以哉?」這可能是說欲、惡二者足以概括七情,因為喜和愛二者可以從欲分出,怒、哀、懼三者可以從惡分出。人情既是不學而能的,便可說是與生俱來的,現在心理學也如此說。不過情的出現,乃是一種衝動,如心之欲惡不可見,但出現後可能十分強烈,故須要禮來加以調節。王夫之〔禮記章句〕中說:「先王齊之以禮,既不拂人之情,而於飲食男女之事,使各獲其應得,其於死亡貧苦之事,又有以體恤而矜全之;至於非所欲而欲,非所惡而惡,則雖飾情以希求而終不可得,則變詐不售,而人皆顯白其情以歸於大同矣!」這個說法,參照〔中庸〕和心理學,可以知道人情不可免,但卻可以調節而不失其中。在中國哲學中屬道德論,在心理學中則與健康有關,因為任憑情感毫無限制的發洩,既傷害自己的身體,也傷害與別人相處的和諧。

人情

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
人情 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: