QRCode

一物一理

高強華
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  「一物一理」是朱子〔近思錄〕中記:「伊川曰:凡一物上有一理,須是窮致其理。窮理亦多端,或讀書講明義理;或論古今人物,別其是非;或應接事物而處其當,皆窮理也。」   朱子認為物理無窮,上而無極太極,下而至於一草一木一昆蟲之微,亦各有理。一書不讀,則闕了一書道理,一事不窮,則闕了一事道理。一物不格,則闕了一物道理。須要能今日格一件,明日再格一件。積習既多,然後脫然有個貫通之處。因此解釋說:所務於窮理者,非道盡窮了天下萬物之理。一物上有一理,須是窮致其理。從讀書講明開示本原而得之者固多,從討論古今,分別是非而得之者最捷,從應接事物而處置各當而得之者最實,無時無處不用其功,而窮理之方始盡也。

一物一理

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
一物一理 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: