QRCode

應用天文學

practical astronomy

楊瑞珍
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

論述天體觀測之法則、天文儀器之應用原理及使用方法、觀測結果之計算與精度之研討及討論天文上諸元素等之學科。

應用天文學

practical astronomy

practical astronomy 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
天文學名詞
practical astronomy 實用天文[學]
學術名詞
測量學
practical astronomy 實用天文學
學術名詞
地球科學名詞
practical astronomy 實用天文學
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
practical astronomy 應用天文學
應用天文學 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
應用天文學 practical astronomy

引用網址: