QRCode

最大潮流

strength of current

謝勝己
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

指發生最大潮流流速之相位,或指最大之流速。

最大潮流

strength of current

strength of current 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
測量學
strength of current 最大潮流
學術名詞
電力工程
strength of current 電流強度
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
strength of current 潮流強度
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
strength of current 最大潮流,電流強度
學術名詞
電機工程
strength of current 電流強度
最大潮流 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
測量學
最大潮流 strength of current

引用網址: