QRCode

最大退潮流

ebb strength

張式魯
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

當流速為最大值之際的退潮流。

最大退潮流

ebb strength

ebb strength 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
ebb strength 退潮強度
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
ebb strength 退潮力;最大退潮
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
ebb strength 退潮強度
學術名詞
海洋科學名詞-造船工程
ebb strength 退潮力;最大退潮
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
ebb strength 退潮強度
最大退潮流 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: