QRCode

垂絲水準器

plumb-line level

謝勝己
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

係一管狀水準器與一水平臂相連結,管水準之水準軸與水平臂平行,水平臂並與一擺錘成直角相連。藉由擺錘之重力作用牽動水平臂,使水平臂經常保持水平,水準器因而可以自動水平,此種水準器,稱為垂絲水準器,近年來自動水準儀即係該項原理發展而成。

 

垂絲水準器

plumb-line level

plumb-line level 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
plumb-line level 垂絲水準器
垂絲水準器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
測量學
垂絲水準器 plumbline level
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
垂絲水準器 plumb-line level

引用網址: