QRCode

平差改正

adjustment correction

陳文華
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

依數學模式利用統計推定法(如最小二乘法)處理後,所獲得之未知參數及觀測量之修正值。

平差改正

adjustment correction

adjustment correction 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
測量學
adjustment correction 平差改正
平差改正 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
測量學
平差改正 adjustment correction

引用網址: