QRCode

天文經度

astronomic longitude

何興亞
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

天文經度係由觀測天體所直接決定之經度,並未經垂線偏差之改正。天文經度可由首子午線與觀測點之地方子午線相交於天極之夾角或此二子午 線在赤道上所截之弧長量度之。見天文緯度附圖。