QRCode

平行力

Parallel Force

洪得明
2004年11月
舞蹈辭典

名詞解釋:力學名詞。彼此互相平行的諸力,稱為平行力。

平行力

Parallel Force

Parallel Force 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
PARALLEL FORCE 平行力
學術名詞
力學名詞
parallel force 平行力
平行力 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
平行力 PARALLEL FORCE
學術名詞
力學名詞
平行力 parallel force
學術名詞
土木工程名詞
平行力 parallel forces
學術名詞
機械工程
平行力 parallrel forces

引用網址: