QRCode

舞師

Wu Shih

劉鳳學
2004年11月
舞蹈辭典

名詞解釋:職稱。周朝(西元前11世紀∼西元前256)地官司徒、教官之職。其轄下有下士二人,胥四人,舞徒四十人。舞師掌教《兵舞》,帥而舞山川之祭祀;教《帗舞》帥而舞社稷之祭祀;教《羽舞》,帥而舞四方之祭祀;教《皇舞》帥而舞旱暵之事。

參照:《周禮.卷九,卷十二》。

舞師

Wu Shih

Wu Shih 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
WU SHIH 舞師
舞師 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
舞師 WU SHIH

引用網址: