QRCode

敘述標號

statement label

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

同【敘述號碼】(statement number)。

敘述標號

statement label

statement label 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
statement label 敘述標號
學術名詞
電子計算機名詞
statement label 敘述標號
敘述標號 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
敘述標號 statement label
學術名詞
電子計算機名詞
敘述標號 statement label

引用網址: