QRCode

自動字典

automatic dictionary

資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

係語言翻譯機的一部分,其內容可為翻譯機閱讀,並提供翻譯機從一種語言逐字輚換為另一種語言。在自動檢索或自動編碼系統中,進行編碼或譯碼時,自動字典以代替字或短語。

 

自動字典

automatic dictionary

automatic dictionary 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力工程
automatic dictionary 自動辭典
學術名詞
電機工程
automatic dictionary 自動辭典
學術名詞
電子計算機名詞
automatic dictionary 自動字典
自動字典 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
自動字典 automatic dictionary
學術名詞
電子計算機名詞
自動字典 dictionary automatic

引用網址: