QRCode

螢幕上下文列印

screen context printing

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

列印整份文件,包括顯示在螢幕視窗上的部分、已經顯示過而上捲隱藏的部分及未顯示而仍未被上捲的部分。

螢幕上下文列印

screen context printing

screen context printing 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
screen context printing 螢幕上下文列印
螢幕上下文列印 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
螢幕上下文列印 screen context printing

引用網址: