QRCode

RASIS性能

reliability, availability, serviceability, integrity, security

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:用以描述計算機是否可靠的五項因素;其中R為可靠性,A為可用性,S為可服務性,I為整合性,S為安全性。

RASIS性能

reliability, availability, serviceability, integrity, security

reliability, availability, serviceability, integrity, security 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
RASIS性能 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
RASIS性能 reliability,availability, servicebility, integrity, security{=RASIS}

引用網址: