QRCode

程式語言類型

program language type

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

指一程式語言其功能特性的類別,其分類有:

(1)符號(機器)語言。

(2)巨集語言。

(3)過程導向語言。

(4)問題導向語言。

程式語言類型

program language type

program language type 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
program language type 程式語言類型
學術名詞
電子計算機名詞
program language type 程式語言類型
程式語言類型 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
程式語言類型 program language type
學術名詞
電子計算機名詞
程式語言類型 program language type

引用網址: