QRCode

精度比

precision ratio

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

指在資訊檢索系統中,查詢結果切合使用者需求的文獻數和輸出文獻數之比。

精度比

precision ratio

precision ratio 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
管理學名詞
Precision ratio 精確率
學術名詞
測量學
precision ratio 精度比
學術名詞
圖書館學與資訊科學名詞
precision ratio 查準率
學術名詞
電子計算機名詞
precision ratio 精度比
精度比 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
測量學
精度比 precision ratio
學術名詞
電子計算機名詞
精度比 precision ratio

引用網址: