QRCode

選項單項目

menu item

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

指選單上的一個項目,可經由滑鼠或鍵盤加以選用。若一項目在一些特別情況不適用時,通常以灰色來表示。

選項單項目

menu item

menu item 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
兩岸對照名詞-計算機
menu item 選項單項目
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
menu item 選單項目
學術名詞
電子計算機名詞
menu item 選項單項目
選項單項目 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
兩岸對照名詞-計算機
選項單項目 menu item
學術名詞
電子計算機名詞
選項單項目 menu item

引用網址: