QRCode

邊際測試;邊緣測試

marginal test

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

測試設備時,改變其工作環境或條件到一限度以誘使缺陷出現,進而將不良設備選出的相關測試稱之。

邊際測試;邊緣測試

marginal test

marginal test 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生產自動化
marginal test 邊際試驗
學術名詞
海事
marginal test 邊際測試
學術名詞
電子計算機名詞
marginal test 邊際測試;邊緣測試
學術名詞
電機工程
marginal test 邊際試驗
學術名詞
電子工程
marginal test 邊際試驗
邊際測試;邊緣測試 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
邊際測試;邊緣測試 marginal test

引用網址: