QRCode

邏輯和

logic sum

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

同【邏輯和】(logical sum)。

邏輯和

logic sum

logic sum 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力工程
logic sum 邏輯和
學術名詞
電子計算機名詞
logic sum 邏輯和
學術名詞
電機工程
logic sum 邏輯和
邏輯和 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
數學名詞
邏輯和 logical sum
學術名詞
電力工程
邏輯和 logic sum
學術名詞
電子計算機名詞
邏輯和 logical sum
學術名詞
電子計算機名詞
邏輯和 logic sum
學術名詞
電機工程
邏輯和 logic sum

引用網址: