QRCode

fiche

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

同【微縮膠片】(microfiche; MF)。

fiche

fiche 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力工程
fiche
學術名詞
圖書館學與資訊科學名詞
fiche 微縮單片;微片
學術名詞
電子計算機名詞
fiche
學術名詞
電機工程
fiche
進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
鑄造學
flake
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
slice
學術名詞
醫學名詞
flake
學術名詞
化學工程名詞
slice
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
slice
學術名詞
電子計算機名詞
fiche
學術名詞
機械工程
slice

引用網址: