QRCode

擴充槽

expansion slot

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

在個人電腦主機板上常預留有多個槽,以安裝各種擴充卡,提升個人電腦的能力。如記憶體擴充卡可提供額外的隨機存取記憶體,圖形卡可以提高顯示器的解析度。

擴充槽

expansion slot

expansion slot 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
expansion slot 膨脹槽
學術名詞
電子計算機名詞
expansion slot 擴充槽
學術名詞
機械工程
expansion slot 脹槽
擴充槽 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
擴充槽 slot
學術名詞
電子計算機名詞
擴充槽 expansion slot

引用網址: