QRCode

上下文有關本文

context sensitive text

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

由上下文意思連貫的文字及詞語所構成之測試本文。

上下文有關本文

context sensitive text

context sensitive text 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
context sensitive text 上下文有關本文
上下文有關本文 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
上下文有關本文 context sensitive text

引用網址: