QRCode

電腦程式館

computer program library

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

電腦儲存設備所存放的電腦程式。這些程式可自程式館中調出執行、修改或加入。

電腦程式館

computer program library

computer program library 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
computer program library 電腦程式館
電腦程式館 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
電腦程式館 computer program library

引用網址: