QRCode

電腦指令碼

computer instruction code

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

能使電腦執行工作的機械指令的代碼。

電腦指令碼

computer instruction code

computer instruction code 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
computer instruction code 電腦指令碼
學術名詞
電子工程名詞
computer instruction code 電腦指令碼
電腦指令碼 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
電腦指令碼 computer instruction code
學術名詞
電子工程名詞
電腦指令碼 computer instruction code

引用網址: