QRCode

比較

compare

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

指比較二筆資料之大小及相等關係。

比較

compare

compare 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
會計學
compare 相比(審計)
學術名詞
教育學名詞-科教名詞
compare 比較[型]{數教}
學術名詞
電力工程
compare 比較,對照
學術名詞
電子計算機名詞
compare 比較
學術名詞
電機工程
compare 比較;對照
比較 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電力工程
比較 comparison
學術名詞
電子計算機名詞
比較 compare
學術名詞
電子計算機名詞
比較 comparision
學術名詞
電子計算機名詞
比較 comparison
學術名詞
電機工程
比較 comparison

引用網址: