QRCode

算術區段

arithmetic section

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

同【算術單元】(arithmetic unit)。

算術區段

arithmetic section

arithmetic section 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力工程
arithmetic section 算術區段
學術名詞
電子計算機名詞
arithmetic section 算術區段
學術名詞
電機工程
arithmetic section 算術區段
算術區段 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電力工程
算術區段 arithmetic section
學術名詞
電子計算機名詞
算術區段 arithmetic section
學術名詞
電機工程
算術區段 arithmetic section

引用網址: