QRCode

振幅感測

amplitude sensing

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

同【振幅檢測】(amplitude detection)。

振幅感測

amplitude sensing

amplitude sensing 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
amplitude sensing 振幅感測
振幅感測 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
振幅感測 amplitude sensing

引用網址: