QRCode

振幅檢測

amplitude detection

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

為檢測數位信號之一種方法,將放大後的讀出信號和閥準位作比較;根據讀出信號高於或低於閥準位來判定讀出信號為「1」或「0」。

振幅檢測

amplitude detection

amplitude detection 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
amplitude detection 振幅檢測
學術名詞
電子工程
amplitude detection 振幅檢測
學術名詞
電機工程
amplitude detection 振幅檢測
振幅檢測 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
振幅檢測 amplitude detection
學術名詞
電子工程
振幅檢測 amplitude detection
學術名詞
電機工程
振幅檢測 amplitude detection

引用網址: