QRCode

大氣資料計算機

air data computer

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

指依據感測器資訊計算飛行有關參數的機載電腦。

大氣資料計算機

air data computer

air data computer 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
air data computer 大氣資料計算機
大氣資料計算機 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
大氣資料計算機 air data computer

引用網址: