QRCode

適應增量脈衝碼調變

adaptive delta pulse code modulation

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

用於聲頻壓縮及其他資料壓縮應用之一種壓縮編碼及解碼演算法。演算法將數位抽樣信號當作一系列數值的變化儲存,視各個抽樣之需要,調適變化之範圍,因此得以提高數據的有效位元解析度。參【脈碼調變】(pulse code modulation)。

適應增量脈衝碼調變

adaptive delta pulse code modulation

adaptive delta pulse code modulation 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
適應增量脈衝碼調變 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
適應增量脈衝碼調變 adaptive delta pulse code modulation{=ADPCM}

引用網址: