QRCode

撓曲

flexure

力學名詞辭典

名詞解釋:  梁承受負載時產生彎曲,凸出面纖維伸長,彎入面纖維縮短,中立面垂直於負載面且包含各斷面之形心,原平面之斷面仍為平面,故單位纖維應變及應力與離中立面之距離成比例,其彎曲大小稱為梁之撓曲或撓度。

撓曲

Deflection

Deflection 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
礦物學名詞
deflection 偏斜
學術名詞
機構與機器原理
deflection 撓曲,變位
學術名詞
化學名詞-化學術語
deflection 偏轉;偏差
學術名詞
鑄造學
deflection 撓度;撓曲
學術名詞
地質學名詞
deflection 偏斜;偏折
學術名詞
紡織科技
deflection 撓曲
學術名詞
林學
Deflection 撓曲
學術名詞
氣象學名詞
deflection 偏轉
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
deflection 撓曲;偏轉;撓度;變位
學術名詞
航空太空名詞
deflection 變位;撓度
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
deflection 偏轉;偏向
學術名詞
地球科學名詞-大氣
deflection 偏轉
學術名詞
地球科學名詞-地質
deflection 偏斜;偏折
學術名詞
地球科學名詞-太空
deflection 偏轉
學術名詞
地球科學名詞-天文
deflection 偏轉
學術名詞
醫學名詞
deflection 偏轉;偏向
學術名詞
海洋地質學
deflection 偏斜,偏折,偏差
學術名詞
測量學
deflection 偏差
雙語詞彙-公告詞彙
交通
deflection 變位
學術名詞
電力工程
deflection 偏轉,偏向
學術名詞
力學名詞
deflection 撓度
學術名詞
物理學名詞
deflection 偏轉;偏斜;偏向;撓曲;偏差
學術名詞
土木工程名詞
deflection 變位;撓度
學術名詞
土木工程名詞
deflection 變位;撓度
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
deflection 偏差
學術名詞
海洋科學名詞-水下工程
deflection 偏向
學術名詞
設計學
deflection 偏移;偏轉
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
deflection 撓度,鬆弛度,射向,偏向角,撓曲,偏轉,偏差(彈道)
學術名詞
造船工程名詞
deflection 撓曲;偏轉;撓度
學術名詞
電子計算機名詞
deflection 偏轉
學術名詞
電子工程
deflection 偏轉
學術名詞
電機工程
deflection 偏轉;偏向
學術名詞
機械工程
deflection 撓曲;偏轉;撓度;變位
撓曲 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
撓曲 bucking
學術名詞
紡織科技
撓曲 deflection
學術名詞
航空太空名詞
撓曲 flexure
學術名詞
林學
撓曲 Deflection
學術名詞
地質學名詞
撓曲 warping
學術名詞
食品科技
撓曲 flex
學術名詞
力學名詞
撓曲 flexure
學術名詞
地球科學名詞-地球物理
撓曲 flexure
學術名詞
地球科學名詞-地質
撓曲 flexure
學術名詞
地理學名詞
撓曲 warping
學術名詞
機械工程
撓曲 flexural
學術名詞
機械工程
撓曲 flexure

引用網址: