QRCode

化學浸蝕;化學蝕刻

chemical etching

chemical etching 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
畜牧學
chemical etching 化學蝕刻
學術名詞
化學名詞-化學術語
chemical etching 化學蝕刻
學術名詞
食品科技
chemical etching 化學蝕刻
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
chemical etching 化學蝕刻
學術名詞
材料科學名詞
chemical etching 化學蝕刻
學術名詞
電機工程
chemical etching 化學蝕刻
學術名詞
機械工程
chemical etching 化學浸蝕;化學蝕刻
學術名詞
電子工程
Chemical etching 化學蝕刻
學術名詞
電子計算機名詞
chemical etching 化學蝕刻
化學浸蝕;化學蝕刻 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
機械工程
化學浸蝕;化學蝕刻 chemical etching

引用網址: